Strona Główna Linki Ogłoszenia
Grudzień 05 2023 09:41:29   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
Ewaluacja


Ewaluacja w roku szkolnym 2018/2019


Podnosi się poziom wiedzy uczniów i rodziców na temat działań wychowawczych i profilaktycznych organizowanych w szkole.

Raport z ewaluacji
Ewaluacja w roku szkolnym 2016/2017


Wymaganie 3.1.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci.

Raport z ewaluacji
Ewaluacja w roku szkolnym 2012/2013


Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Ewaluacja w roku szkolnym 2010/2011


Analizowane są wyniki sprawdzianów

Rekomendacje

NAUCZYCIEL POWINIEN:

* aktualizować szkolny zestaw testów do sprawdzianów próbnych i ustalić kryteria ich oceniania (dotyczy klas IV , V, VI) – 20 października 2010r.

* zmotywować uczniów do uważnego, bardziej świadomego przystępowania do sprawdzianu,

* współpracować z innymi nauczycielami w zakresie przygotowywania uczniów do sprawdzianu,

* wzmacniać motywację do zdobywania wiedzy,

* stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności planowania i organizowania własnej pracy oraz przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

* przyzwyczajać uczniów do racjonalnego wykorzystania czasu trwania sprawdzianu,

* poszerzać zainteresowania i umiejętności uczniów poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych,

* ćwiczyć najsłabiej opanowane umiejętności,

*modyfikować plany wynikowe,

* indywidualizować nauczanie,

*przyzwyczajać do sprawdzianów poprzez częste ich stosowanie i analizowanie,

* uczyć, jak radzić sobie z problemami, napięciem, stresem(np. na godzinach wychowawczych),

*zmniejszać liczbę uczniów z niskimi wynikami,

* zwiększać liczbę uczniów z wysokimi wynikami,

*organizować proces nauczania, uwzględniając uczniów zdolnych – koła zainteresowań,

* organizować proces nauczania, uwzględniając uczniów słabych – zajęcia wyrównawcze,

* włączać SU do organizowania pomocy w nauce uczniom słabym, * przekazywać rodzicom informacje o wynikach sprawdzianów próbnych dziecka razem z informacją o ocenach cząstkowych – 1 września 2010r.

* uświadomić rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, systematyczna praca dziecka, środowisko ucznia, warunki, motywacje, system wychowawczy rodziców i ich zaangażowanie, warunki materialne rodziny itp.),

* ustalić jednolity sposób oznaczania i miejsce zapisu realizacji wniosków po sprawdzianie.


UCZNIOWIE POWINNI:

* systematycznie przygotowywać się do zajęć,

* zgłaszać nauczycielowi niezrozumiane zagadnienia,

* rozwijać swoje zainteresowania,

* udzielać pomocy koleżeńskiej,

* uczyć się organizowania czasu pozalekcyjnego,

* zgłaszać swoje oczekiwania,

* zgłaszać ciekawe pomysły do pracy w szkole.


RODZICE POWINNI:
* zorganizować zajęcia własne w ten sposób, by mieć czas na pomoc dziecku w trakcie nauki (odrabiania lekcji),

* systematycznie kontrolować osiągnięcia dziecka,

* częściej kontaktować się z nauczycielami,

* odpowiadać na uwagi nauczycieli zamieszczone w zeszytach i dzienniczkach,

* zapewnić odpowiednie warunki i wyposażenie do nauki,

* odpowiednio motywować dzieci do nauki,

* zapewnić dzieciom dostęp do korzystania z różnych źródeł wiedzy.


DYREKTOR POWINIEN:
* nadal monitorować przeprowadzane w szkole sprawdziany próbne ich analizy i wykorzystywanie wniosków przez nauczycieli,

* zwiększać świadomości rodziców na temat sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich znaczenia dla dalszego kształcenia,

* motywować nauczycieli do doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010